Nieuwjaarstoespraak Seniorenplatform 2019


Door voorzitter Ed Edelenbos (midden)

Beste mensen,

Allereerst mag ik iedereen hartelijk welkom heten. We zijn blij met uw belangstelling. Namens het bestuur van Seniorenplatform Apeldoorn wens ik iedereen een goed 2019 toe.

Samen met u willen we er een mooi jaar van maken, waarin we blijven werken aan vertegenwoordiging van met name de Apeldoorns ouderen in wat hun raakt; in ‘t algemeen, en zonder de jongere iets tekort te willen doen; wat een oudere dieper raakt in persoonlijke aangelegenheden op gebied van Zorg en Welzijn, en dan welzijn in ruime zin, je denkt dan aan inkomen, wonen, veiligheid, vervoer en meedoen met elkaar.

We gaan verder bouwen aan onze betekenis voor actuele onderwerpen; we zorgen voor goede bereikbaarheid en informatie en hulpvaardige ondersteuning.

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen:
In het platform werken de ouderenbonden PCOB, Unie KBO, ANBO en FNV Senioren, plaatselijk samen. Van al deze organisaties wordt professionele steun genoten.Al die deelnemende partners hebben natuurlijk ook eigen adressen en een organisatie voor informatie en bezoek. In Seniorenplatform voeren ze samen taken uit.

We kijken even naar de projecten in 2018 en de plannen voor 2019.
Ook in 2018 werd de Dag voor Senioren, in het internationaal kader van Dag van de Ouderen,georganiseerd. Op 5 oktober werden verzorgings- en verpleeghuizen in Apeldoorn bezocht en verrast met een boeket bloemen. Op 6 oktober werden senioren daags uitgenodigd in de Hofstad. Ruim 300 mensen namen deel aan allerlei activiteiten met als thema Senioren Actief. Dit thema blijft het motto voor de Seniorendag op 6 oktober 2019, waarbij dan gebruik gemaakt wordt van de accommodatie van school Sprengeloo.

Voortdurend spant het Seniorenplatform Spa zich in contact te onderhouden met de gemeente en organisaties, die zich met beleid en uitvoering voor de Apeldoornse burger en dan in het bijzonder de oudere zorgen. In dat kader wordt deelgenomen aan netwerken en activiteiten, waar het platform aandacht kan vragen voor de positie van de senioren in Apeldoorn. Denk aan de Toekomstvisie Apeldoorn 2030, Ertoe Doen, Veilig Thuis, uitvoering afvalscheiding, Sociaal Media Café en Apeldoorn Senior Vriendelijk.

Met project Samenwerking Ouderenondersteuning wordt geholpen vragen van ouderen, over wonen, vervoer, mobiliteit of financiën, mee te helpen oplossen. In 2018 waren er vrijwillige ouderenadviseurs (Voa’s) van Spa in diverse stadsdelen actief. Het maandelijks Social Media Cafe in Coda is dankzij de expertise van deskundigen een blijvend succes met hulp voor computer en smartphone gebruik.

Gestreefd wordt ernaar de samenwerking van de ouderenadviseurs met de beroeps-consulenten te intensiveren. Met Stimenz is dat nog onderwerp van gesprek. In diverse stadsdelen is voortgang gemaakt en wordt gestreefd op vaste tijden in informatiepunten aanwezig te zijn.

Het Spa wil de kwaliteit van adviseringdoor diverse aanbieders aan senioren bewaken. Daar is overleg en afstemming voor nodig.

Het project Hulp bij Belastingaangifte (Huba) voor ouderen blijft een succes. Honderden senioren zijn in 2018 geholpen. De opleiding en coaching van de adviseurs door KBO/PCOB is prima en professioneel. Mede door de digitalisering en de altijd maar veranderende wetgeving wordt van deze service dankbaar gebruik gemaakt.

Met onze website voorzien we in een behoefte bereikbaar te zijn en aan de weg te timmeren.

In 2018 was er veel belangstelling van RTV Apeldoorn, rond de Dag voor Senioren | Dag van de Ouderen, en ook op andere tijden was aandacht voor de positie van Spa in ‘t algemeen. De relatie zal in 2019 worden geïntensiveerd met de mogelijkheid van samenwerking in een vast programmaonderdeel.

In project Patiënten Perspectief wordt aandacht gegeven aan de medische zorg bij bijv. veel medicijngebruik, ernstige ziekte en dementie. Alles om de behandeling patiëntvriendelijk te houden.                                                  
In 2019 zullen deze en actuele onderwerpen gevolgd worden.

Het project “Het Nieuwe Oud”, streeft ernaar burgerinitiatieven gericht op ouderen in Apeldoorn te ondersteunen. Met plaatselijk contact en advies, was het project actief in Hoenderloo en Ugchelen. Het onderwerp houdt de aandacht in 2019.

Het Seniorenplatform wil een open organisatie zijn, waar naast de samenwerkende bonden, ook plaats is voor andere min of meer op ouderen in Apeldoorn gerichte organisaties. Voor het aansturen en uitvoeren van activiteiten kunnen we steeds vrijwilligers gebruiken. Die naar eigen interesse en beschikbaar gestelde tijd mee kunnen doen in de teams.

Er is weer genoeg te doen in 2019. We doen ons best de oudere burger er niet alleen voor te laten staan.

Dank aan alle mensen en in het bijzonder onze bestuursleden en onze VOA’s en Huba’s voor het vele werk dat ze verricht hebben in het afgelopen jaar. En mooi dat we dit jaar weer op jullie mogen rekenen.

Een gelukkig 2019 gewenst aan u allen.
Dank u voor uw aandacht.

De foto’s van de Nieuwjaarsreceptie kunt u online bekijken.

——————–
Afscheid nemen van:
Berend Smit, jarenlang bestuurslid, diverse functies;
Bart Feenstra, nu verhinderd, ook jarenlang lid in functies secretaris en penningmeester.